2020 Golf Scores
Name Orig
Hcp
Adj
Hcp
Gross
Avg
WK 1
back
Wk 2
front
Wk 3
back
Wk 4
front
Wk 5
back
Wk 6
front
Wk 7
back
Wk 8
front
Wk 9
back
Wk10
front
League
Fee
Murray 2 3 39.80 41 39 41 35 40 39 42 44 38 39 PD
Irwin 2 3 40.00 38 39 41 41 42 40 41 41 39 38 PD
Hamilton 5 4 40.22 42 43 ---- 38 39 41 41 39 40 39 PD
Kolo 4 4 40.30 40 39 41 39 43 37 45 40 41 38 PD
Wilk 4 5 42.00 37 39 39 45 44 43 42 44 43 44 PD
Hereshko 5 5 42.80 42 46 43 41 42 46 40 41 43 44 PD
Swartz 5 7 43.90 51 48 45 43 43 49 38 44 41 37 PD
Steibing 7 7 44.33 46 43 42 43 53 44 43 43 ---- 42 PD
Gjurich 5 7 44.70 49 40 46 41 46 44 44 44 48 45 PD
Ross 6 8 44.71 ---- ---- 42 47 ---- 48 45 41 50 40 PD
Bowers 5 9 46.29 ---- ---- ---- 46 49 46 45 49 48 41 PD
Kleman 5 9 46.80 54 43 49 46 48 48 44 42 48 46 PD
G.Moyer 8 9 46.88 46 45 49 51 ---- 45 52 44 43 ---- PD
Kohler 9 9 47.63 50 48 50 ---- 44 48 48 47 ---- 46 PD
Knight 8 9 47.83 ---- ---- ---- ---- 49 46 49 47 45 51 PD
B.Ficca 9 10 47.90 46 47 48 47 48 48 47 51 51 46 PD
Oglesby 8 10 48.40 52 48 49 48 47 46 49 47 48 50 PD
McCormick 9 10 48.50 53 53 50 43 52 45 46 45 46 52 PD
Zuvich 8 11 49.10 49 53 49 48 50 50 48 48 49 47 PD
Schraf 9 12 50.88 50 51 54 52 52 ---- ---- 47 53 48 PD
League Avg 6.15 7.55 45.15 46.24 44.94 45.76 44.11 46.17 44.89 44.68 44.40 45.22 43.84
Team Net Scored Below
Team     Net
Avg
WK 1
back
Wk 2
front
Wk 3
back
Wk 4
front
Wk 5
back
Wk 6
front
Wk 7
back
Wk 8
front
Wk 9
back
Wk10
front
Wilk/Swartz     32.50 32 33 32 34 32 35 29 35 33 30
Kolo/McCormick     32.60 34 34 34 27 38 30 34 31 31 33
Hamilton/G.Moyer     33.30 35 35 37 31 35 29 33 32 31 35
Steibing/Irwin     33.70 35 35 33 32 35 31 33 34 35 34
Hereshko/Murray     34.00 34 36 33 31 34 35 34 36 34 33
Gjurich/Kleman     34.30 43 32 34 33 35 34 31 30 36 35
B.Ficca/Ross     34.40 34 36 34 35 37 37 31 32 39 29
Oglesby/Knight     35.40 36 39 37 35 34 33 35 33 34 38
Zuvich/Schraf     35.10 37 37 35 35 35 36 35 32 36 33
Kohler/Bowers     36.00 40 38 38 40 33 36 32 33 39 31
Team played with sub
Team played with Ghost score
Opponent Net Scored Below
Team     Net
Avg
WK 1
back
Wk 2
front
Wk 3
back
Wk 4
front
Wk 5
back
Wk 6
front
Wk 7
back
Wk 8
front
Wk 9
back
 
Oglesby/Knight     32.67 34 32 33 35 32 29 32 31 36
Wilk/Swartz     33.56 37 35 34 27 34 36 33 32 34
Zuvich/Schraf     33.67 32 36 38 31 37 31 34 30 34
Hamilton/G.Moyer     34.00 43 33 33 35 33 33 31 34 31
Kolo/McCormick     34.22 35 38 34 34 34 34 35 33 31
Steibing/Irwin     34.33 34 36 37 31 35 36 29 32 39
Kohler/Bowers     34.67 34 34 35 33 35 35 35 36 35
Hereshko/Murray     34.89 36 37 37 32 38 37 31 33 33
Gjurich/Kleman     35.11 35 39 32 40 35 30 34 32 39
B.Ficca/Ross     35.33 40 35 34 35 35 35 33 35 36
Opponent played with sub
Opponent played with Ghost score